Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Autopůjčovna TAR, autopůjčovna osobních automobilů, autopůjčovna užitkových aut

autopujcovna-tar.cz
 

Obchodní podmínky

1.Vozidlo

Vozidlo je vybaveno doklady včetně povinné výbavy. Pronajímatel zaručuje, že vozidlo při předání nemá žádné technické a právní vady, které by bránily provozu vozidla.

2.Nájemné a kauce

Nájemce se zavazuje uhradit první nájemné a kauci při podpisu nájemní smlouvy dle platného ceníku v den vyzvednutí vozu.

3.Předčasné ukončení smlouvy ze strany nájemce

Smlouva může být předčasně ukončena ze strany nájemce pouze v případě porušování povinností pronajímatele.

4.Náhradní vůz+ asistenční služba

1.Asistenční služba: služba zahrnuje výjezd asistenčního vozidla ZDARMA v rámci celé ČR, pokud je sjednána dle ceníku autopůjčovny. Pokud bude zároveň objednána "Cesta mimo ČR",pak se asistenční služba ZDARMA vztahuje i na zahraničí, pokud je sjednána dle ceníku autopůjčovny. Nevztahuje se na škody způsobené na pneumatikách,škody způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, apod.),výměna žárovek a skutečnost,kdy nájemci dojdou PHM. V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána,jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny .
2.Náhradní vůz (dále NV): služba zahrnuje poskytnutí náhradního vozidla ZDARMA, pokud je sjednána dle ceníku autopůjčovny.Není-li služba sjednána,je NV účtováno cenou podle ceníku autopůjčovny.
3.Odtah vozidla: obsahuje odtah půjčeného vozidla v rámci ČR. Při objednání "Cesta mimo ČR" platí služba odtah i v zahraničí. Není-li služba sjednána,je účtována cenou podle ceníku autopůjčovny.
4. Umytí vozidla: vozidla musí být vrácena kompletně čistá.Auto je považované za čisté: exteriér - karoserie,poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz),interiér - sedadla,místo pro nohy,palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin,škrábanců,špinavých skvrn,nesmí zůstat odpadky).Pokud se tak nestane,tak bude
účtován sankční poplatek poplatku za umytí dle ceníku autopůjčovny.

V5.Servis vozidla

Nájemce nesmí jakýmkoliv způsobem do vozidla zasahovat, ani jej servisovat. Pokud pronajímatel zjistí, že nájemce do vozidla zasahoval, propadá kauce ve prospěch pronajímatele. V případě, že zásahem nájemce do vozidla by byla škoda vyšší jak stanovená kauce, je povinen nájemce veškerou škodu v plné výši uhradit. V případě dlouhodobého pronájmu vozidla je povinen nájemce na vyžádání přistavit vozidlo na pravidelnou servisní prohlídku a to do místa určeného pronajímatelem.Pokud nájemce zjistí, že vozidlo vykazuje závadu, například závada na brzdovém systému,ztráta výkonu motoru, je povinen tuto závadu nájemce neprodleně nahlásit pronajímateli a vozidlo okamžitě odstavit a nadále nepoužívat. Pokud je tato povinnost porušena, hrozí nájemci sankce a to ve výši kauce. Pokud výše kauce nebude stačit na odstranění škod, má právo pronajímatel doúčtovat celkovou výši škody. Nájemce je povinen tankovat PHM výhradně u autorizovaných čerpacích stanic. Je zakázáno tankovat do vozidla BIONAFTU či jiné nekvalitní pohonné hmoty.

6.Provoz vozidla v rámci EU

Nájemce je povinen informovat pronajímatele, že bude vozidlo využito k cestě do zahraničí. Pronajímatel nájemce vybaví příslušnou dokumentací opravňující nájemce provozovat pronajaté vozidlo v rámci EU. V případě, že nájemce neoznámí včas a dopředu úmysl s vozidlem vyjet mimo ČR a pronajímatel tuto skutečnost zjistí, má právo pronajímatel okamžitě předmět nájmu nájemci odebrat a účtovat mu smluvní pokutu ve výši zaplacení kauce, kterou za tím účelem může započítat. Nájemce je dále pak povinen uhradit veškeré další náklady spojené s odebráním vozidla. Vozidlo nesmí překročit rychlost 140km/hod.

7.Odpovědnost nájemce za škody
1.Každou škodní událost (jejímž účastníkem je nájemce),tedy i takovou,při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle,poškození nebo jeho zničení,odcizení vozidla nebo jeho části,je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR. Dále je povinen vyplnit formulář„Záznam o dopravní nehodě“,který obdržel s doklady k vozidlu,zajistit soupis všech účastníků, svědků,vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. 2.Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody,která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období pronájmu a které neuhradí pojišťovna.
3.Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny,u které je vozidlo pojištěno,je nájemce povinen zaplatit část nákladů na likvidaci škody ve výši spoluúčasti,která je ve výš5% , minimáln5.000,- CZK a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo.Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast z pořizovací ceny vozid 5% . Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu.
4.Nájemce hradí všechny škody,včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla,které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu,léčiv nebo drog, nebo v případě porušení článku V
5. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování a sankce je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce,či ze složené kauce.
VIII. Ochrana osobních údajů
Nájemce souhlasí s tím,aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy.Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy,pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání. IX. Sankce
1.Vrácení špinavého předmětu nájmu 490,- CZK až 1 000,-CZK
2.Ztráta klíče s dálkovým ovládáním 9.900,- CZK
3 Zákaz kouření ve vozidle pod pokutou 100% zálohy.
4.Ztráta klíče bez dálk.ovládání 990,- CZK
5.Ztráta či poškození OTP, pojištění, zelené karty 990,- CZK
6. Náhrada ušlého zisku v případě ztráty OTP, zelené karty 990,-Kč
7.Ztráta povinné výbavy vozu 890,- CZK/kus
8.Nedoplněné palivo 190,- CZK + PHM
9.Poškození exteriéru 990,- CZK + škoda 10. Závažné porušování dopravních předpisů na pozemních komunikacích v příslušném státu a to ve výši 100% kauce. 11.Řízení pronajatého prostředku pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek 100% složené kauce 11. Překročení stanovené maximální rychlosti180km/hod 500,-Kč. 12 Využívání pronajatého vozidla k trestné činnosti 100% kauce. 13 Tankování zakázaného paliva BIONAFTA či jiných nekvalitních pohonných hmot. 100% kauce + vzniklé škody na motoru. 14 Zakrývání reklamy na vozidlech jinými reklamními nápisy a to ve výši  100% kauce. X. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy
a)Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list), plná moc od statutárního zástupce, občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B,C řidiče.
b)Fyzické osoby: občanský průkaz nebo pas,řidičský průkaz sk. B,C, kreditní karta a /nebo hotovost.
V případě,že bylo nájemci zasláno potvrzení rezervace,je třeba toto předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.
XI. Podmínky placených služeb pro všechny vozy
1.Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR (v rámci zemí EU). V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč.
2. Další řidič: vozidlo má oprávnění řídit jiný (druhý) řidič,který musí být uveden ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku.Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to,že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.Pokud pronajímatel zjistí,že vozidlo bylo k řízení předáno jiné osobě a tato služba nebyla sjednána,bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií či škodou na předmětu nájmu ponese nájemce.
3. Silniční asistence v rozsahu služeb uvedených v článku IV. Odstavce 1.,2.,3. (Asistenční služba,Náhradní vůz a Odtah vozidla) jsou pro případ nájemcem nezaviněných závad a nehod pro vozidla v ceně pronájmu a musí se přiobjednat formou rozšíření služeb dle ceníku autopůjčovny. Pokud nejsou asistenční služby sjednány, budou služby účtovány dle ceníku autopůjčovny. V případě zaviněných nehod či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůčovny. Autopůjčovna má právo k zajištění placených asistenčních služeb své finanční nároky zajistit z kauce složené nájemcem.
4.Pohonné hmoty: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek ve výši 190,- CZK a náhrada pohonných hmot podle aktuálních cen paliva. XII. Rozhodčí doložka
Všechny spory vznikající z nájmu a v souvislosti s ním (včetně sporů o náhradu škody a sporů ze zaniklé smlouvy) budou rozhodovány příslušným soudem. Soudem příslušným k řešení sporů mezi smluvními stranami v prvním stupni bude podle dohody smluvních stran Krajský soud v Praze (bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu) nebo Okresní soud Praha-východ (bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu).

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace